Western Times News

Gujarati News

ક્લાયમેટ ચેન્જ સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ

પાંચ વિષયોને આવરી લઇ આ સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ કામગીરી કરશે-રાજ્યની બધી સરકારી યુનિવર્સિટીઝમાંથી ગુજરાત યુનિવર્સિટીની ક્લાયમેટ ચેન્જ સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ...

Copyright © All rights reserved. | Developed by Aneri Developers