ભારત અને ચાબહાર બંદર, ઈરાન વચ્ચે માલસામાનની અવર -જવર પર 40%ની છૂટ એક વર્ષ માટે લંબાવવામાં આવી

શહિદ બહષ્ટી બંદર, ઇરાનથી આવનાર અને જેએનપીટી અને દીનદયાળ બંદરથી ત્યાં જનાર માલસામાન પર છૂટ … Continue reading ભારત અને ચાબહાર બંદર, ઈરાન વચ્ચે માલસામાનની અવર -જવર પર 40%ની છૂટ એક વર્ષ માટે લંબાવવામાં આવી