કુવેતથી અમદાવાદ આવતી ઈન્ડીગોની ફલાઈટમાં મુસાફર ધ્રુમ્રપાન કરતો ઝડપાયો

સિક્યુરીટી ભેદીને મુસાફર લાઈટર વિમાનમાં લઈ જવામાં કઈ રીતે સફળ રહ્યો તેની લોકોમાં ચર્ચા અમદાવાદ … Continue reading કુવેતથી અમદાવાદ આવતી ઈન્ડીગોની ફલાઈટમાં મુસાફર ધ્રુમ્રપાન કરતો ઝડપાયો